Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 20000 - ICT Việt

Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 20000

Công cụ đánh giá khoảng cách toàn diện này bao gồm văn bản chính xác của tiêu chuẩn ISO 20000:2018, được chia nhỏ theo yêu cầu riêng trong một bảng tính thân thiện với người dùng. Do thỏa thuận cấp phép của chúng tôi với ISO, chúng tôi có thể cung cấp công cụ nâng cao này cung cấp mức độ chi tiết hơn và cao hơn đánh giá khoảng cách tiêu chuẩn được cung cấp với bộ công cụ ISO 20000.

Tổng quan

Nhận văn bản chính xác của tiêu chuẩn được chia nhỏ cho bạn thành các yêu cầu riêng lẻ

Khi thực hiện đánh giá khoảng cách, nó có thể giúp đưa ra tiêu chuẩn cho bạn theo một định dạng cho phép bạn đánh giá mọi yêu cầu đơn lẻ mà không cần tham khảo lại chính tài liệu tiêu chuẩn. Bảng tính đánh giá khoảng cách nâng cao này cũng bao gồm các bảng và biểu đồ hiển thị trạng thái và tiến trình của bạn đến mức chi tiết chính xác, hữu ích cho việc đánh giá mức độ sẵn sàng báo cáo và kiểm toán.

Đánh giá khoảng cách nâng cao của tôi bao gồm những gì?

Sản phẩm này bao gồm:

✔️ Các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn ISO 20000
✔️ Trang tổng quan bao gồm các bảng và biểu đồ thể hiện mức độ phù hợp với ISO 20000

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !