Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 27001-17-18 - ICT Việt

ISO27001-17-18 Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao

Công cụ đánh giá khoảng cách toàn diện này bao gồm văn bản chính xác của tiêu chuẩn ISO 27001 và các phần liên quan của tiêu chuẩn ISO 27017 (kiểm soát dành cho Nhà cung cấp dịch vụ đám mây) và ISO 27018 (kiểm soát để bảo vệ Thông tin nhận dạng cá nhân), được chia nhỏ theo yêu cầu riêng của người dùng - bảng tính thân thiện. Do thỏa thuận cấp phép của chúng tôi với ISO, chúng tôi có thể cung cấp công cụ nâng cao này cung cấp mức độ chi tiết hơn và cao hơn đánh giá khoảng cách tiêu chuẩn được cung cấp với bộ công cụ ISO 27001. Tuyên bố chi tiết về khả năng áp dụng bao gồm cả ba tiêu chuẩn cũng được bao gồm.

Tổng quan

Văn bản chính xác của các tiêu chuẩn được chia nhỏ cho bạn thành các yêu cầu riêng lẻ

Khi thực hiện đánh giá khoảng cách, nó có thể giúp đưa ra tiêu chuẩn cho bạn theo một định dạng cho phép bạn đánh giá mọi yêu cầu đơn lẻ mà không cần tham khảo lại chính tài liệu tiêu chuẩn. Bảng tính Đánh giá khoảng cách nâng cao này được xây dựng trong Microsoft Excel và bao gồm các bảng và trang tổng quan hiển thị trạng thái và tiến trình của bạn đến mức chi tiết chính xác, làm cho nó đặc biệt hữu ích cho việc đánh giá mức độ sẵn sàng báo cáo và kiểm tra.

Đánh giá Khoảng cách Nâng cao của tôi bao gồm những gì?

✔️ Các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn ISO 27001 (toàn văn)
✔️ Bao gồm tất cả các yêu cầu ISO 27001, cộng với các kiểm soát và bổ sung từ ISO 27017 và ISO 27018 cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây
✔️ Trang tổng quan bao gồm các bảng và biểu đồ thể hiện mức độ phù hợp với ISO 27001
✔️ Tuyên bố chi tiết về khả năng áp dụng, bao gồm các mô tả kiểm soát chính xác

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Họ tên (*)

Số điện thoại (*)

Email (*)

Dịch vụ

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !